Icon - Strikerfeed

Nyheter

Enhetliga rutiner förbättrar effektivitet och kvaliteten i vården

En av sjukvårdens mest uppmärksammade utmaningar är behovet att minska variationen hur vården levereras. Målet är att den vård som erbjuds ska anpassas utifrån patientens förutsättningar och behov snarare än utifrån vilken vårdinrättning man vänder sig till eller vilken vårdgivare man träffar på.

Fredrik Wångberg är VD på IT-företaget Strikersoft som arbetar med att utveckla nya tjänster för bland annat e-hälsa ser möjligheter att jobbar smartare.

- Få vårdinstanser har idag enhetliga arbetssätt för hur de ska möta och behandla patienter. Inte minst när många organisationer arbetar med tillfällig personal, inhyrda läkare och sjuksköterskor, ökar risken att tillvägagångssättet varierar till och med mellan olika medarbetare på en och samma vårdinrättning. Det gör arbetet ineffektivt och riskerar att påverka vårdkvaliteten negativt, förklarar han.

Ett område där detta är högaktuellt är vid behandlingen av kroniska sjukdomar. Astma, hypotoni, KOL och diabetes är alla sjukdomar där möjligheterna att återvinna kunskap och rutiner från fall till fall är goda. Motsvarande prover tas, en bedömning görs mot samma riktvärden, paletten av tillgängliga läkemedel och andra behandlingsmetoder är densamma från fall till fall.


Goda möjligheter att förbättra vården av kroniska sjukdomar

Fredrik Eriksson driver vårdcentralen Vårdhuset, med mottagningar i Malmö och Hörby. Han håller med om att variationen i vården är onödigt stor.

- Som diabetiker förväntas du besöka sjukvården en gång om året för kontroll och uppföljning. Tanken är att du varje år ska träffa både en sjuksköterska och en läkare. Här finns en förväntan om att vården ska se ungefär likadan ut, oavsett var du bor för tillfället och vilken vårdcentral du besöker. Du förväntar dig också att undersökningen ska se ungefär likadan ut från år till år: att samma prover tas och en motsvarande bedömning görs innan du får nya råd för din hälsa och ett uppdaterat recept för medicineringen, förklarar Fredrik Eriksson.

I stället visar alltså erfarenheten att vården som erbjuds är allt annat än enhetlig. Enligt Fredrik Eriksson beror detta dels på att vårdinstanserna fortfarande saknar dokumenterade rutiner för hur uppföljningen ska ske men också på att många uppföljningsmöten inte bokas proaktivt utan först när patientens mediciner är slut. Den årliga kontrollen ersätts då av en träff när en behörig läkare har första lediga tid och kan förnya receptet.


Ett enhetligt arbetssätt möjliggör kvalitetsförbättringar

Fredrik Eriksson och kollegorna på Vårdhuset arbetar idag aktivt med att minimera de oönskade variationerna för att på så sätt effektivisera arbetet och förbättra vårdkvaliteten. Enligt Fredrik är nyckeln till framgång en tydlig ansvarsfördelning och en dokumenterad process för vad som ska hända och när. Han förklarar:

- Ta exemplet med diabetespatienten där vi vet att vi ska göra en hälsokontroll en gång om året. På Vårdhuset säkerställer vi att vi aktivt kallar patienten varje år, i stället för att vänta på att hon eller han ska höra av sig. Då kan vi också vara proaktiva i hur vi lägger upp uppföljningen på bästa sätt.

- Vi beställer provtagning en vecka innan det är dags att träffa sjuksköterska för att få rätt underlag för diskussionen. I mötet med patienten arbetar vi med mallar, både som underlag för vad som ska följas upp och för dokumentationen. Med rätt stöd får vi bättre kvalitet på den journal som förs samtidigt vi spar tid eftersom administrationen efter mötet minskar. 


Väl förberedd och dokumenterad patient

- I nästa steg bokar vi in ett besök hos läkare. Med en av sjuksköterskan väl förberedd och dokumenterad patient används läkarens kompetens optimalt. De 30 minuter som är avsatta kan fokuseras på det som är viktigt såsom att diskutera kost & motionsmöjligheter, sätta målvärden för behandlingen samt att förnya recept - inte på att leta efter saknade provsvar eller förstå vad som hänt tidigare i processen.

När variationen minskar och alla patienter bemöts på ett likartat sätt förbättras grundkvaliteten i vården, något som enligt Fredrik uppskattas av medarbetarna:

- De flesta sköterskor och läkare som jobbar hos oss är positiva till det nya standardiserade sättet att arbeta, med en tydlig ansvarsfördelning och rutiner på plats. Det blir helt enkelt mycket högre kvalitet i någonting som är väl förberett!

 

Strikersoft erbjuder lösningar som stödjer ett gemensamt arbetssätt för hela organisationen. Med guider och avancerade mallar i mobila enheter minskar man variationerna i bedömningarna och kan samtidigt involvera patienterna. Mer information finns på www.strikersoft.com