Icon - Strikerfeed

Nyheter

Fem steg till att minimera den oönskade variationen i vården med e-hälsa

Fredrik Wångberg, VD på Strikersoft och Fredrik Eriksson, Verksamhetschef på Elit Ortopedi delar intresset och passionen...

...  att förbättra vården med hjälp av smarta IT-lösningar för e-hälsa. En av de viktigaste ambitionerna med förändringsarbetet är att bidra till att minimera de oönskade variationerna i vården. Både vad gäller bemötandet av patienten, den vård som ges och i den löpande uppföljningen. Målet är att säkerställa en högkvalitativ vård som anpassas utifrån varje patients unika behov, inte utifrån vilken vårdgivare som levererar den.

Här delar Fredrik W och Fredrik E med sig av sina samlade råd för att effektivisera och förbättra vården genom att just minimera variationerna i fem steg.

 

1. Våga ifrågasätt etablerade arbetssätt

Sjukvårdens hierarkiska, professionsbaserade organisation, blir många gånger en bromsande faktor i förändringsarbetet men det är först när vi vågar inse att allt faktiskt inte är perfekt som det finns möjlighet till förändring och utveckling. Att våga bryta barriärerna och få medarbetarna att prata konstruktivt och kreativt om det som inte fungerar är första steget mot förbättring.

 

2. Börja med att skapa en överblick och prioritera de förbättringar som är viktigast

Erfarenheter visar att vården som erbjuds är allt annat än enhetlig inte bara mellan olika vårdgivare utan också mellan personal på en och samma vårdinstans. På många ställen saknas dokumenterade rutiner för hur vårdens ska levereras och uppföljningen ska ske. Det gör att möjligheterna till förbättring är många men ställer samtidigt krav på prioriteringar. Med en överblick över alla rutiner som går att standardisera är det lättare att välja ut och fokusera på de förbättringar som har störst chans att ge en positiv effekt på vårdkvaliteten.

 

3. Dokumentera vad som ska göras och i vilken ordning 

Grunden till att minska variationerna i vården är att se till att alla arbetsprocesser är väl dokumenterade. Gå igenom processerna steg för steg och dokumentera vilka arbetsuppgifter som ska utföras och i vilken ordning. Från kallelser och provtagning till läkarbesök, ordinationer och uppföljning.

 

4. Säkerställ en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan olika vårdgivare 

Många gånger är flera olika vårdgivare involverade i behandlingen av en enskild patient: sköterskor, dietister, sjukgymnaster, läkare och arbetsterapeuter. För att undvika dubbelarbete och kunna erbjuda bästa möjliga vård blir en tydlig ansvarsfördelning viktig. Dokumentera därför inte bara vad som ska göras utan klargör också vem som ska göra det. När var och en vet vad som gjorts i närmast föregående steg och vad som förväntas framåt kan det egna arbetet fokusera på rätt saker.

 

5. Tveka inte att ta stöd av IT i vården för att förenkla arbetet 

Idag är möjligheten att ta hjälp av IT-stöd för att förenkla arbetet och göra det mer effektivt stora. Här är det viktigaste att alltid utgå från verksamheten och säkerställa att den lösning för e-hälsa som tas fram stöttar behoven hos patienter och vårdpersonal. Om IT-projektet i sig blir styrande är risken stor att effekten uteblir. När smart teknik underlättar samspelet mellan personal och patienter finns det mycket att vinna med hjälp av IT-stöd i den dagliga verksamheten.