Icon - Strikerfeed

Nyheter

Praktikertjänst utvecklar patientarbetet med smart teknik

När Praktikertjänst N.Ä.R.A. i Täby valde att starta upp ett nytt team för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) var Elisabeth Norén, idag verksamhetschef geriatrik, en av initiativtagarna. 

Hon berättar:

– Målet för vår ASIH-verksamhet är att skapa förutsättningar för så god livskvalitet som möjligt för kroniskt svårt sjuka, ofta äldre patienter, genom hemsjukvård. Det som är utmärkande för hemsjukvården är att vårdpersonalen i högre grad än inom andra verksamheter arbetar mobilt. Oftast saknar man bra verktyg både för att inhämta information om patienten och att sköta dokumentationen ute i fält.

Inför ett patientbesök skrivs läkemedelslistor, labprover och anteckningar från tidigare möten ut på papper. Dokumentationen av det som sägs i mötet med patienten görs ofta för hand för att sen läggas in i patientjournalen när läkaren eller sköterskan kommit tillbaka till sjukhuset. Enligt Elisabeth innebär detta en dubbel utmaning. Risken är stor att den som uppdaterar journalen i efterhand, från sina anteckningar eller direkt ur minnet, inte får med sig all relevant information. Dessutom innebär arbetssättet merarbete vilket gör det mer tidskrävande än om informationen kunnat sparas ner direkt i dialog med patienten.


Målet att jobba smartare i stället för att springa fortare

– Om vi ska kunna frigöra mer tid för våra patienter och ge bättre vård utan att bara springa snabbare måste vi helt enkelt jobba smartare! När vi satte upp det nya ASIH-teamet hade vi en klar idé om att vi behövde se över både verktyg och processer för informationshantering och dokumentation, berättar Elisabeth Norén.

Idag bedrivs delar av förändringsarbetet under projektnamnet STELPA, en förkortning för Smart TEknik Lyfter Patientarbetet, där målet är att just ta till vara på och utveckla möjligheterna med ny teknik och IT för att förbättra vården.

– Den svenska sjukvården som på många sätt ligger i framkant är trots allt relativt omogen när det kommer till IT-frågor och e-hälsa. Många andra branscher har kommit mycket längre i sin IT-mognad. Därför hade vi en uttalad ambition redan från start att det nya teamet skulle ligga lite mer i framkant tekniskt, med möjligheten att prova ny teknik, förklarar Elisabeth.

En viktig pusselbit föll på plats när en av teamets sjuksköterskor av en slump kom i kontakt med Fredrik Wångberg, VD på IT-företaget Strikersoft. De två fann varandra över det gemensamma intresset att utveckla sjukvården och jobba smartare med hjälp av IT. Tillsammans tog de fram embryot för den lösning som projektet byggt vidare på.


SwipeCare bidrar till standardiserade arbetsrutiner

Samarbetet med Strikersoft har lett till att Stelpa och Praktikertjänst N.Ä.R.A idag är pilotprojekt för den nya IT-plattformen SwipeCare med målet att standardisera och förenkla arbetsrutiner med hjälp av guider, färdiga mallar och checklistor.

Den första applikationen stöttar sjuksköterskorna i ASIH-teamet genom att förenkla den veckovisa patientuppföljningen. Med hjälp av en iPad och en färdig checklista med fördefinierade val gör sköterskan, gärna tillsammans med patienten, en bedömning av patientens hälsotillstånd. Efter besöket har svaren på enkäten sparats ner som en färdig text som enkelt kan läggas till patientjournalen.

– SwipeCare är ett bra exempel på hur det går att dra nytta av tekniken för att öka effektiviteten och samtidigt höja vårdkvaliteten. Tjänsten hjälper till att skapa bättre struktur i mötet med patienten. Det blir lättare att hinna gå igenom alla frågor med mer tid över för annat, samtidigt som variationerna i bedömningarna minskar, konstaterar Elisabeth Norén.


En gemensam lösning för multiprofessionella team

Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB har totalt 10 olika ASIH-team. Till detta kommer geriatrikenheter på de olika sjukhusen. På sikt är målet att alla enheter ska få tillgång till de nya verktygen. För att det ska bli verklighet menar Elisabeth Norén att möjligheterna att integrera lösningen med befintliga journalsystem behöver förbättras:

– Idag måste den data som samlats in med hjälp av SwipeCare föras över manuellt till journalsystemet. För att projektet ska nå sin fulla potential måste övergången förbättras och kunna ske per automatik. Det ställer i sin tur krav på journalsystemsleverantörerna.

Men ambitionen slutar inte där. Elisabeth Norén och Stelpa-projektet spänner bågen ytterligare. Redan idag arbetar man med multiprofessionella team där läkare, sköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister hjälps åt för att ge patienten bästa möjliga vård. Nu siktar man på att utveckla en gemensam tjänst i SwipeCare för alla roller i teamet.

– Våra högt specialiserade yrkesroller innebär att varje individ för en egen journal där man personligen signerar det man gjort. Idag träffar patienten först läkaren som skriver en intagningsanteckning. Därefter kommer sköterskan som tar sina anteckningar, följt av sjukgymnasten och så vidare. Patienten får ofta svara på samma fråga flera gånger och information om patienten dubbleras i systemen. Med gemensamma mallar och en gemensam journal skulle vi kunna undvika båda problemen och ytterligare effektivisera och förbättra vården. Det är vår nästa ambition, avslutar Elisabeth Norén engagerat.


Elisabeth Norén föreläste om STELPA på Vitalis den 6 april kl 9.00 "Mer tid till vård när vi swipar med patienten". 
För att se presentationen klicka HÄRVitalis