e-hälsa-icon

SwipeCare

Beslutsstöd vid läkemedelsuppföljning

En förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre ger högre livskvalitet, ökar jämlikheten i vården och bidrar till lägre kostnader. Enligt IVO [1] saknar hälften av patienterna på SÄBO idag en dokumenterad läkemedelsgenomgång.

 

För MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Med rapporterna i SwipeCare® CDS-Pharma får MAS sammanställningar över bl.a. läkemedelsuppföljning, läkemedelsrelaterade problem och Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Det ger MAS ett bra stöd i diskussionerna för att förändra förskrivningar och minska användandet av olämpliga läkemedel till äldre.

 

 

För sjuksköterskor och omvårdnadspersonal

SwipeCare® CDS-Pharma är ett enkelt verktyg som spar tid i vården. Med några få knapptryckningar får man fram en kvalitetsanalys över läkemedelsbehandlingen. Processen involverar den boende och ger ett bra stöd för diskussioner runt behandlingar och upplevda symptom.

 
 

För läkare

SwipeCare® CDS-Pharma ger läkaren ett integrerat kliniskt beslutsstöd när och där beslut om läkemedel tas. Verktyget ger en helhetsbild över patientens läkemedelsanvändning med hänsyn tagen till bl.a. Socialstyrelsens läkemedels- och diagnosspecifika indikatorer. Vidare matchas varje symptom som patienten angett i PHASE-20 [2] mot läkemedelslistan.

 
 

IVO: Hälften av patienterna på SÄBO saknar läkemedelsgenomgångar och dokumentationen är dålig

I augusti 2022 presenterade IVO, Inspektionen för vård och omsorg, en delrapport av granskning av särskilda boenden för äldre (SÄBO). Hälften av patienterna saknar en dokumenterad läkemedelsgenomg och var femte patient får olämpliga läkemedel.

 

Om SwipeCare® CDS-Pharma 

Johan Fastbom

Johan Fastbom är professor i geriatrisk farmakologi vid Karolinska Institutet och en av Sveriges ledande experter inom äldre och läkemedel. Johan har sedan mitten av 90-talet ägnat sitt yrkesliv åt att verka för en bättre läkemedelsanvändning hos äldre. Johan Fastboms mångåriga forskning [3-5] och utvecklingsarbete utgör grunden för SwipeCare CDS-Pharma.

 

 

6 råd för att uppnå en god läkemedelsanvändning

Vi bad Johan Fastbom om sex råd för att uppnå en god kvalitet i äldres läkemedelsanvändning.
Läs råden här >>

 

Samlad läkemedelsexpertis

Det kliniska beslutsstödet bygger på samlade underlag, från bl.a. riktlinjer, rekommenda­tioner, forskningsrapporter, och dokumentation. Detta ger en samlad analys av olika faktorer kopplade till god läkemedels­behandling av äldre.

 

Kliniskt beslutsstöd

SwipeCare CDS-Pharma är ett kliniskt beslutsstöd (CDS, Clinical Decision Support) integrerat i vårdprocessen i SwipeCare [6]. Vårdprocessen kan sedan byggas på med t.ex. automatisk uppföljning av blodtryck eller hemmonitorering med smärtskattning.

 

10 års användning

Örebro 2
 

Örebro har använt SwipeCare CDS-Pharma sedan 2012. Då lanserade man en pilot, och efter utvärderingar besöts om breddinförande i hela kommunen 2016. Idag använder ca 100 sjuksköterskor verktyget i Örebro kommun.


 

Produktblad

Vill du läsa mer om SwipeCare CDS-Pharma, ladda ner produktbladet:

 


Referenser:

[1] IVO. Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre [Internet]. Stockholm; 2022 Aug. Available from: https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2022/sabo/ivo-tillsyn-av-medicinsk-vard-och-behandling-vid-sarskilda-boenden-for-aldre.pdf
[2] Hedström M, Lidström B, Åsberg KH. PHASE-20: Ett nytt instrument för skattning av möjliga läkemedelsrelaterade symtom hos äldre personer i äldreboende. Nordic Journal of Nursing Research. 2009 Dec 1;29(4):9–14. Available from: https://doi.org/10.1177/010740830902900403
[3] Johansson-Pajala R-M, Gustafsson L-K, Jorsäter Blomgren K, Fastbom J, Martin L. Nurses’ use of computerised decision support systems affects drug monitoring in nursing homes. Journal of Nursing Management. 2017;25(1):56–64. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jonm.12430
[4] Lagerin A, Törnkvist L, Fastbom J, Lundh L. District nurses’ experiences of using a clinical decision support system and an assessment tool at elderly care units in primary health care: a qualitative study. Prim Health Care Res Dev. 2021 Sep 15;22:e45.
[5] Lagerin A, Lundh L, Törnkvist L, Fastbom J. District nurses’ use of a decision support and assessment tool to improve the quality and safety of medication use in older adults: a feasibility study. Prim Health Care Res Dev. 2020 Jun 4;21:e15.
[6] Berner ES, La Lande TJ. Overview of Clinical Decision Support Systems. In: Berner ES, editor. Clinical Decision Support Systems. 3rd ed. New York: Springer; 2016.