e-hälsa-icon

SwipeCare

Beslutsstöd vid läkemedelsuppföljning

En förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre ger högre livskvalitet, ökar jämlikheten i vården och bidrar till lägre kostnader. Enligt IVO [1] saknar hälften av patienterna på SÄBO idag en dokumenterad läkemedelsgenomgång.

 

För MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Med rapporterna i SwipeCare® CDS-Pharma får MAS sammanställningar över bl.a. läkemedelsuppföljning, läkemedelsrelaterade problem och Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Det ger MAS ett bra stöd i diskussionerna för att förändra förskrivningar och minska användandet av olämpliga läkemedel till äldre.

 

 

För sjuksköterskor och omvårdnadspersonal

SwipeCare® CDS-Pharma är ett enkelt verktyg som spar tid i vården. Med några få knapptryckningar får man fram en kvalitetsanalys över läkemedelsbehandlingen. Processen involverar den boende och ger ett bra stöd för diskussioner runt behandlingar och upplevda symptom.

 
 

För läkare

SwipeCare® CDS-Pharma ger läkaren ett integrerat kliniskt beslutsstöd när och där beslut om läkemedel tas. Verktyget ger en helhetsbild över patientens läkemedelsanvändning med hänsyn tagen till bl.a. Socialstyrelsens läkemedels- och diagnosspecifika indikatorer. Vidare matchas varje symptom som patienten angett i PHASE-20 [2] mot läkemedelslistan.

 
 

IVO: Hälften av patienterna på SÄBO saknar läkemedelsgenomgångar och dokumentationen är dålig

I augusti 2022 presenterade IVO, Inspektionen för vård och omsorg, en delrapport av granskning av särskilda boenden för äldre (SÄBO). Äldreboendenas journalsystem saknade dokumenterade läkemedelsgenomgångar för nästan hälften (44%) av patienterna som hade läkemedel som bör undvikas. Dessutom fick var femte patient olämpliga läkemedel.

 

Om läkemedelsanvändning i vården

Här har vi samlat ett antal artiklar för att ge dig fler insikter och perspektiv:

 

Om SwipeCare® CDS-Pharma 

Johan Fastbom

Johan Fastbom är professor i geriatrisk farmakologi vid Karolinska Institutet och en av Sveriges ledande experter inom äldre och läkemedel. Johan har sedan mitten av 90-talet ägnat sitt yrkesliv åt att verka för en bättre läkemedelsanvändning hos äldre. Johan Fastboms mångåriga forskning [3-5] och utvecklingsarbete utgör grunden för SwipeCare CDS-Pharma.

 

 

6 råd för att uppnå en god läkemedelsanvändning

Vi bad Johan Fastbom om sex råd för att uppnå en god kvalitet i äldres läkemedelsanvändning.
Läs råden här >>

 

Samlad läkemedelsexpertis

Det kliniska beslutsstödet bygger på samlade underlag, från bl.a. riktlinjer, rekommenda­tioner, forskningsrapporter, och dokumentation. Detta ger en samlad analys av olika faktorer kopplade till god läkemedels­behandling av äldre.

 

Kliniskt beslutsstöd

SwipeCare CDS-Pharma är ett kliniskt beslutsstöd (CDS, Clinical Decision Support) integrerat i vårdprocessen i SwipeCare [6]. Vårdprocessen kan sedan byggas på med t.ex. automatisk uppföljning av blodtryck eller hemmonitorering med smärtskattning.

 

10 års användning

Örebro 2
 

Örebro har använt SwipeCare CDS-Pharma sedan 2012. Då lanserade man en pilot, och efter utvärderingar besöts om breddinförande i hela kommunen 2016. Idag använder ca 100 sjuksköterskor verktyget i Örebro kommun.


 

Produktblad

Vill du läsa mer om SwipeCare CDS-Pharma, ladda ner produktbladet:

 


Referenser:

[1] IVO. Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre [Internet]. Stockholm; 2022 Aug. Available from: https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2022/sabo/ivo-tillsyn-av-medicinsk-vard-och-behandling-vid-sarskilda-boenden-for-aldre.pdf
[2] Hedström M, Lidström B, Åsberg KH. PHASE-20: Ett nytt instrument för skattning av möjliga läkemedelsrelaterade symtom hos äldre personer i äldreboende. Nordic Journal of Nursing Research. 2009 Dec 1;29(4):9–14. Available from: https://doi.org/10.1177/010740830902900403
[3] Johansson-Pajala R-M, Gustafsson L-K, Jorsäter Blomgren K, Fastbom J, Martin L. Nurses’ use of computerised decision support systems affects drug monitoring in nursing homes. Journal of Nursing Management. 2017;25(1):56–64. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jonm.12430
[4] Lagerin A, Törnkvist L, Fastbom J, Lundh L. District nurses’ experiences of using a clinical decision support system and an assessment tool at elderly care units in primary health care: a qualitative study. Prim Health Care Res Dev. 2021 Sep 15;22:e45.
[5] Lagerin A, Lundh L, Törnkvist L, Fastbom J. District nurses’ use of a decision support and assessment tool to improve the quality and safety of medication use in older adults: a feasibility study. Prim Health Care Res Dev. 2020 Jun 4;21:e15.
[6] Berner ES, La Lande TJ. Overview of Clinical Decision Support Systems. In: Berner ES, editor. Clinical Decision Support Systems. 3rd ed. New York: Springer; 2016.